Od czytelników

Dzień dobry Droga Redakcjo:-)
bardzo dziękuję za ostatni numer Ekonatury.
Zwróciłem szczególną uwagę na dwa artykuły, tj. Metale ciężkie i ich rola w diecie a także, Rzeka na swoim czyli zwracajmy rzekom ich tereny zalewowe. Oba artykuły pobudzają do refleksji nad otaczającym światem. Znowu w centrum środowiska jest ujęty człowiek. Od niego bowiem zależy w jakich warunkach będzie żył oraz czyNatura nie wyrządzi mu krzywdy broniąc się przed presją człowieka.
Bardzo cieszę się także z ankiety na stronie internetowej Ekonatury:-)
Wyczekuję już kolejnego Numeru Ekonatury. 

z szacunkiem
Radek


„W krótkiej opinii trudno uwzględnić całokształt dotychczasowych osiągnięć czasopisma, tym bardziej, że podejmuje ono bardzo zróżnicowaną problematykę dotyczącą między innymi przyrodniczych walorów regionów naszego kraju,  charakterystyki gatunków roślin i zwierząt, ochrony środowiska w aspektach społecznym, technicznym i technologicznym, rolnictwa ekologicznego, zdrowia i in. (…) Ekonatura bardzo dobrze wywiązuje się z funkcji informacyjnej. Teksty zamieszczane na jej łamach są rzeczowe, poprawne merytorycznie, zgodne z aktualnym stanem wiedzy, a więc dostarczają czytelnikowi niezbędnych informacji teoretycznych i przykładów ich praktycznego zastosowania.

Ekonatura wypada też bardzo dobrze w ocenie funkcji transformacyjnej. Teksty, pisane najczęściej przez pracowników naukowych różnych uczelni i instytucji naukowych, posługujących się w swojej pracy dość trudną – „hermetyczną” terminologią, w Ekonaturze pisane są językiem zrozumiałym dla niespecjalistów, co jest pewnego rodzaju sztuką, bardzo cenioną w popularyzacji wiedzy.

Patrząc na oceniane czasopismo przez pryzmat funkcji motywacyjnej należy zwrócić uwagę na ciekawą, starannie dobraną szatę graficzną, dobrej jakości zdjęcia, schematy, zestawienia, ciekawostki. Tekst jest umiejętnie powiązany z grafiką, a sama grafika jest bogata w treść i znakomicie uzupełnia przekaz werbalny. Ważne jest zamieszczanie informacji o najważniejszych artykułach planowanych w następnym numerze czasopisma. To sprawia, że czytelnik z niecierpliwością czeka na kolejne wydanie. Zamieszczanie na łamach Ekonatury przysłów, wierszy, filozoficznych myśli znakomicie humanizuje to czasopismo i sprawia, że jest ono bardzo przyjazne czytelnikowi.

Z mojego wieloletniego doświadczenia w zakresie dydaktyk przedmiotów przyrodniczych, z pełnym przekonaniem rekomenduję Ekonaturę jako lekturę szkolną dla nauczycieli i uczniów. To bogaty materiał źródłowy aktualizujący wiedzę i przydatny środek dydaktyczny do wykorzystania na lekcjach przyrody, biologii, na zajęciach pozalekcyjnych w kołach zainteresowań i w realizacji międzyprzedmiotowych ścieżek edukacji ekologicznej, regionalnej i prozdrowotnej oraz na spotkaniach szkolnych organizacji pro środowiskowych.” 

fragmenty recenzji dr Ryszarda Kowalskiego 

Zakład Edukacji Biologicznej i Ochrony Przyrody

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

  „Jestem niezmiernie wdzięczny za cały okres obecności miesięcznika na polskim rynku wydawniczym. Pismo kojarzone jest z profesjonalną działalnością publicystyczną, która kształtuje świadomość ekologiczna i konsekwentnie podejmuje trud ekologicznej edukacji społeczeństwa, aby zmienić jego mentalność i postawę wobec otoczenia. Zadanie, jakie sobie Państwo stawiacie – a przede wszystkim kształtowanie postaw proekologicznych młodego pokolenia jest ze wszech miar godne pochwały i naśladowania. Stosunek ludzi do przyrody zależy bowiem od stanu ich świadomości i wiedzy.

  Zespołowi tworzącemu Ekonaturę życzę pomyślności w życiu osobistym i dalszych sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z wykonywanej pracy, która niezmiennie będzie miała na celu zachowanie piękna naszej przyrody oraz dostosowanie polskich działań do standardów Unii Europejskiej”

Prof. dr hab. Maciej Nowicki

Minister Środowiska

w rządzie Donalda Tuska

od 16 listopada 2007 do 1 lutego 2010.

 

  „Najlepsze życzenia i gratulacje dla wszystkich , którzy z pasją i zapałem działają w Stowarzyszeniu Ekonatura. Dziękuję za Wasze zaangażowanie, szczególnie w zakresie niezmiernie ważnej edukacji ekologicznej i promowaniu zdrowego trybu życia. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć, wspaniałego pisma na wysokim poziomie merytorycznym i edytorskim. Życzę wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym."

 

mgr Marek Łapiński

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w latach 2008-2010

 

    "Czasopismo Ekonatura jest skarbnicą najnowszej wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska. Jest to bardzo wartościowa pozycja na rynku wydawniczym w Polsce (…) Ekonatura skierowana jest do szerokiego grona odbiorców. Artykuły są pisane przystępnym językiem, a rzetelność w przekazywaniu wiedzy przyrodniczo-ekologicznej i jej najnowszych aktualizacji sprawiają, że Ekonaturę czyta się z wielką przyjemnością.  Każdy z pewnością znajdzie w tym czasopiśmie coś dla siebie, bowiem zakres tematyczny artykułów jest bardzo szeroki(…)Zestawienie kącików tematycznych usatysfakcjonuje nawet najbardziej wybrednych czytelników. Tematy artykułów są inspirowane wydarzeniami  z życia i sytuacjami, których powszechnie doświadczamy, a przekazywana w nich wiedza przyrodniczo-ekologiczna jest powiązana z praktyką. Autorzy odważnie i profesjonalnie podejmują tematy, które martwią lub bulwersują społeczeństwo. Czasopismo zabiera głos często w sprawach trudnych i problematycznych społecznie. Przedstawia w sposób obiektywny różne opinie, przekazuje wiedzę na temat najnowocześniejszych rozwiązań techniczno-ekologicznych"

mgr inż. Wiesława Kamińska

Kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
„EKONATURA jest cenionym czasopismem ogólnopolskim, co należy podkreślić ukazuje się regularnie, począwszy od grudnia 2003 roku. Przegląd treści publikowanych artykułów świadczy o dbałości Redakcji czasopisma o  wysoki poziom merytoryczny  oraz znaczącym jego udziale w kreowaniu tak koniecznych zmian w świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ten wysoki poziom fachowy, jednocześnie dużą przystępność publikowanych tekstów gwarantuje odpowiedni dobór autorów (w tym studentów), publikujących w Ekonaturze. Czasopismo publikuje zarówno teksty o charakterze naukowym, popularno-naukowym, reportaże materiały skłaniające czy początkujące dyskusje, a także opracowania prawie o charakterze instruktarzowym i ważnych dla kształtowania postaw prozdrowotnych.

  Uważam, że właśnie w tym czasopiśmie udało się dobrze połączyć obiektywizm badań naukowych przy prezentacji ich wyników z udanym z pewnym emocjonalnym podtekstem działaniem popularyzatorskim, a także udało się – mimo charakteru ogólnopolskiego – wprowadzić pewne akcenty dolnośląskie związane z aktualnymi problemami ochrony przyrody i środowiska.

  Pozytywnie też oceniam zakres merytoryczny EKONATURY, obejmujący najważniejsze problemy związane z edukacją ekologiczną w kontekście różnych trudnych kwestii występujących w ochronie środowiska, rolnictwie ekologicznym, udziale technologii w ochronie  środowiska itp. Należy tez podkreślić dużą dbałość o stronę edytorską i graficzną EKONATURY. I pod tym względem opiniowane Czasopismo wyróżnia się na polskim rynku pism związanych z edukacją ekologiczną.”

 

Prof. dr hab. Tadeusz Borys

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu      "Różnorodność treści  uporządkowanych w konkretnych działach stanowi  zbiór cennych informacji dla uczniów, nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematyką ekologiczną. Połączenie wysokiego poziomu merytorycznego ze zrozumiałym, jasnym językiem stwarza duże możliwości edukacyjne. Autorami artykułów są pracownicy naukowi, eksperci  z różnych dziedzin i studenci , stąd ich treść jest aktualna, oparta na wiedzy i konkretnych badaniach. Treści zawarte w czasopiśmie stanowią rzetelne oparcie merytoryczne dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych poziomów edukacyjnych, stanowią także inspiracje dla uczniów."

dr Danuta Maciejowska-Mias

Nauczyciel Konsultant ds. edukacji przyrodniczej

w MCDN ODN Kraków  

 

  „Pismo EKONATURA propaguje edukację ekologiczną wśród społeczeństwa prowadząc ją w znacznie szerszym wydaniu i bardziej zrozumiałym językiem od innych, bardziej specjalistycznych i dlatego rzadziej czytanych wydawnictw. EKONATURA jest obecnie jedynym tego rodzaju pismem wydawanym na Dolnym Śląsku, ale zainteresowaniem swoim obejmującym cały kraj. Po upadku czasopisma ‘Panorama Dolnośląska’ praktycznie nie mamy u nas innego forum, na którym moglibyśmy się zwracać do różnych obywateli, od młodzieży szkolnej poczynając, po nauczycieli, techników i administratorów.”

 

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Uniwersytet Wrocławski

 


        "Artykuły publikowane w periodyku przygotowywane są przez specjalistów z różnych uczelni i instytucji z całego kraju. Treści przekazywane są w sposób interesujący i przystępny dla każdego. Prezentowane informacje są zgodne z aktualnym stanem wiedzy ekologicznej,  a jednocześnie dostosowane do możliwości uczniów na różnych etapach kształcenia, co zapewne sprawi, że uczniowie chętnie się z nimi zapoznają.

         Periodyk służy podnoszeniu świadomości ekologicznej i prozdrowotnej, pomaga realizować cele dydaktyczno-wychowawcze w placówkach oświatowo-wychowawczych. Propaguje proekologiczną działalność na rzecz środowiska, klimatu, zrównoważonego rozwoju, wzbogaca wiedzę na temat bogatych przyrodniczo regionów Polski. Wprowadza młodzież  szkolną i nauczycieli w świat najnowszych technologii i produktów ekologicznych."


Małgorzata Grzegorczyk

     nauczyciel konsultant ŚCDN Kielce    „Już pierwsze artykuły zamieszczane w Ekonaturze świadczyły o wysokim poziomie merytorycznym pisma oraz co się z tym wiąże dużych możliwościach edukacyjnych w zakresie ekologii. Wysoki poziom merytoryczny pisma został utrzymany do dnia dzisiejszego. Gwarantują go autorzy tekstów, znawcy przedmiotu, niejednokrotnie wybitne osobowości, od lat zajmujące się zagadnieniami ekologii na drodze badań naukowych. Zasługuje na uznanie fakt bezinteresownej współpracy Redakcji czasopisma ze środowiskiem naukowym zwłaszcza wrocławskim. Decyduje to o pełnym obiektywizmie pisma. Należy podkreślić również duże możliwości popularyzatorskie, które zdobyło sobie znaczne uznanie wśród dotychczasowych i stałych już czytelników. Niejednokrotnie teksty dotyczą również bieżących wydarzeń na terenie Dolnego Śląska i samego miasta Wrocławia.

 

  Materiały zamieszczane na łamach pisma promują zdrowy tryb życia oraz uwrażliwiają na problemy środowiska. Prawidłowa ochrona przyrody zaczyna się od dobrego przygotowania teoretycznego. Jest powszechnie wiadomym, że słaba świadomość ekologiczna jest ciągle największą bolączką polskiego społeczeństwa.”

 

Dr inż. Jacek Twardowski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

  „Treść miesięcznika jest różnorodna, ale uporządkowana. Artykuły są napisane językiem przystępnym i mają wysoki poziom merytoryczny. Ich autorami są pracownicy naukowi i studenci oraz eksperci z poszczególnych dziedzin. Cennym elementem są prezentacje wyników badań prowadzonych przez autorów. redakcja monitoruje ważne wydarzenia, dzięki czemu treść publikacji jest aktualna, szczególnie w postaci ciekawych reportaży.

 
  Zamieszczane publikacje maja charakter popularyzatorski, co ważne, nie prezentują poglądów skrajnych, choć niektóre komentarze nie są wolne od emocji. Emocje i stanowiska czytelnik może podzielać lub z nim dyskutować, dzięki czemu umacnia własne postawy i opinie lub czuje zachętę do dyskusji. To ostatnie w czasach unifikacji poglądów jest, bardzo cenne”

 

mgr Elżbieta Szedzianis

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

 


  „Analizowane artykuły dotyczą wielu ważnych problemów środowiskowych aktualnie dyskutowanych w Polsce i na świecie, co wykorzystane w edukacji powinno pomóc młodemu czytelnikowi w rozumieniu świata, w którym żyje. Wielość podejmowanych tematów sprzyja rozwijaniu różnorodnych zainteresowań czytelników, nie nuży monotematycznością i daje możliwość znalezienia w każdym numerze artykułów wartych wykorzystania w edukacji szkolnej i pozaszkolnej. (…)

 

  Autorzy artykułów przedstawiając często skomplikowane zagadnienia posługują  się językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców, opisują wyniki badań naukowych oraz odwołują się do oficjalnych stron internetowych  (np. stron rządowych czy instytucji naukowych), co powinno być podawane uczniom jako przykład pozyskiwania informacji i opierania swoich sądów na autoryzowanych źródłach. (…)

 

  Czytelnik w zależności od aktualnych potrzeb edukacyjnych, doświadczenia i poziomu wiedzy może pozyskiwać informacje, inspirować się, rozwijać zainteresowania i czerpać przyjemność z czytania artykułów przyrodniczych.”

dr Renata Stoczkowska

Małgorzata Górska 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Warszawie


  

  „Miesięcznik popularyzuje tematykę związana z szeroko pojętą ekologią. Dobór artykułów zamieszczanych w czasopiśmie świadczy o kompleksowym traktowaniu zagadnień ekologicznych. Jest tu miejsce na  informacje o rozwiązaniach prawnych dotyczących ochrony środowiska. Artykuły zawarte w dziale „Zdrowie” podpowiadają, jak w zgodzie z naturą poprawić swoje samopoczucie. Godna uwagi jest również część poświecona rolnictwu ekologicznemu i najnowszym rozwiązaniom w tej dziedzinie. (…) Kolejny blok tematyczny „Polska kraj przyjazny i zielony” to dla nauczycieli i uczniów skarbnica wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej. Świadczą o tym zamieszczone artykuły, których treści mocno promują zrównoważony rozwój.

 

  Warto podkreślić dbałość wydawcy o ciekawą i dobrej jakości szatę graficzną czasopisma. Widać wyraźnie edukacyjny charakter zamieszczanych ilustracji. Najczęściej pojawiają się one w określonym celu i są dobrze opisane. (…)

 

  Czasopismo EKONATURA jest warte polecenia jako cenne źródło informacji uzupełniające wiedzę ekologiczną nauczycieli oraz uczniów. Z powodzeniem może być wykorzystywane w edukacji ekologicznej realizowanej przez placówki oświatowo-wychowawcze.”

Hanna Habera

nauczyciel konsultant 

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział w Radomiu

  „Przedstawione numery ogólnopolskiego miesięcznika ekologicznego EKONATURA zawierają treści przydatne do realizacji edukacji ekologicznej przez placówki oświatowo-wychowawcze, szczególnie w ramach zajęć dodatkowych.

 

   Tematyka poszczególnych działów: „Najnowsze technologie”, „Polska kraj przyjazny i zielony”, „Rolnictwo ekologiczne” i innych nawiązuje tematycznie do zadań realizowanych w placówkach oświatowych i może być wykorzystywana na rożnych poziomach kształcenia.”

mgr Dariusz Magacz

 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

w Piotrkowie Trybunalskim

  „Czasopismo EKONATURA stanowi kompendium wiedzy ekologicznej przydatnej na wszystkich etapach edukacji. Umożliwia uczniom i nauczycielom dostęp do wielu interesujących i wartościowych opracowań i artykułów na temat edukacji ekologicznej, prezentuje przykłady dobrej praktyki.

 

  EKONATURA propaguje podstawową ideę edukacji ekologicznej – umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą. Miesięcznik daje dzieciom możliwość poznania przyrody, „zaszczepia” przekonanie o konieczności jej ochrony, wzbudza szacunek do niej i uczy, aby doceniać jej dobrodziejstwa. Te zadania skutecznie realizują poszczególne wydania czasopisma. Poprzez zamieszczane artykuły formują wiedzę, rozwijają wrażliwość przyrodniczą oraz wzbudzają chęć działania na rzecz kształtowania i ochrony środowiska .

 

  (…)Czasopismo EKONATURA jest doskonałym przykładem współpracy różnych podmiotów na rzecz edukacji ekologicznej młodego pokolenia.”

mgr Wiesława Ćwiklińska 

Wicekurator Oświaty w Białymstoku

 


Ogólnopolski miesięcznik ekologiczny EKONATURA jest czasopismem wartościowym. Zawiera ono przegląd wiadomości z różnych dziedzin związanych z ochroną środowiska. Zwraca uwagę na jego zagrożenia zarówno w skali lokalnej i globalnej, przy czym poruszana tematyka dotyczy zarówno środowiska mało jak i znacznie zmienionego przez człowieka. ciekawe popularno- naukowe opracowanie może stanowić źródło wiedzy dla nauczycieli i tym samym przyczynić się do pełniejszej realizacji postawy programowej. Miesięcznik jest starannie wydawany, ma bogata szatę graficzną, na którą składają się między innymi ciekawe zdjęcia i przejrzyste schematy.”

 

mgr Małgorzata Kubiak- Gajowiecka

Dyrektor Wydziału Kształcenia Podstawowego

i Gimnazjalnego w Poznaniu

 


 

  „Pragnę wyrazić pozytywną opinię o wydawanym miesięczniku EKONATURA, które jako czasopismo ekologiczne podnosi ważkie problemy współczesnego świata przyrody. Miesięcznik jest pomocą dla nauczycieli w edukacji przyrodniczej i ekologicznej, zarówno dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponad gimnazjalnych. Miesięcznik EKONATURA jest miejscem wymiany doświadczeń nauczycieli, którym przyroda i czyste środowisko nie są obce. Prezentuje zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska, zdrowia, świata roślin i zwierząt, rolnictwa ekologicznego oraz najnowszych technologii. Czasopismo prezentuje fotografie i merytoryczne opisy i schematy wspomagające edukację ekologiczną. Zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska naturalnego.”

 

mgr Marian Przybylski

Wicekurator Oświaty w Łodzi

 

 


  „W edukacji przyrodniczo-ekologicznej, w ochronie i kształtowaniu środowiska, treści przekazywane w Ekonaturze mają duże znaczenie i stanowić mogą wsparcie dydaktyczne dla nauczycieli oraz są interesującym źródłem wiedzy dla uczniów. Wszechstronność i aktualność tematyczna oraz przejrzysty i czytelny układ graficzny świadczy w naszej opinii o realnej wysokiej wartości merytorycznej czasopisma i może być zachętą do jego poczytności zarówno dla nauczycieli, uczniów jak i osób zainteresowanych profesjonalnie bądź osobiście życiem w nieskażonym świecie.”

 

mgr Barbara Piwnik

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty

 

  „Czasopismo jest atrakcyjne pod względem edytorskim- pięknie ilustrowane przejrzyste. Te walory czasopisma sprawiają, że jest ono skierowane do szerokiego grona Czytelników zainteresowanych problemami środowiska przyrodniczego i jego ochroną oraz zdrowym stylem życia. Twórczych nauczycieli- szkolnych liderów edukacji ekologicznej i prozdrowotnej- zamieszczone teksty mogą zainspirować do podejmowania z uczniami przyjaznych środowisku działań, stanowić źródło inspiracji w planowaniu lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Problemy podejmowane w miesięczniku mogą ułatwić integrację między przedmiotową szczególnie nauczycielom przyrody w szkole podstawowej i przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum wokół wybranych celów i treści przedmiotowych. Artykuły mogą wykorzystać również uczniowie i studenci w całości lub części, jako źródło wiedzy i materiał do dyskusji. Opinie wyrażone przez placówki oświatowe, które korzystają z czasopisma, pozwalają mieć nadzieję, że miesięcznik dobrze służy popularyzacji przyjaznego dla przyrody stylu życia oraz spełnia zakładane przez autorów efekty edukacyjne zarówno w szkole jak i poza nią.”

 

mgr Maria Stankiewicz

Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

i Informacji Pedagogicznej

we Wrocławiu

 

 

  „Czasopismo EKONATURA porusza bardzo wiele ciekawych zagadnień związanych z kształtowaniem postaw ekologicznych wśród naszej populacji. Wskazuje na różne istotne problemy dotyczące ochrony środowiska. Miesięcznik zawiera wiele ciekawych publikacji skierowanych do szerokiego grona odbiorców. Dużym walorem jest przejrzysty układ, jego czytelność i jasność.”

 

mgr Lidia Rychtarczyk
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Sulików

 

 

  „Droga Redakcjo!

Mam na imię Michał i chodzę do Szkoły Podstawowej nr 45 we Wrocławiu. Uczęszczam do klasy 6c. W piątek pod koniec lekcji Pani Ewa Hałuszczak (Bardzo zdolny i mądry nauczyciel od przyrody) rozdała nam Wasze pismo czyli „Ekonaturę”. Dzisiaj pakując się do szkoły zauważyłem to pismo. Bez wahania zacząłem czytać. Muszę przyznać, że bardzo zafascynowało mnie Wasze pismo. Piszecie tak ciekawie, że wolałem czytać Ekonaturę niż grać na komputerze, co zdziwiło mnie i moich rodziców. Jeżeli chodzi o artykuły są świetne i każdy znajdzie w nich cos dla siebie. Pragnę zaproponować nowy dział w gazetce tzn.”Listy od czytelników”, w których na podany adres e-mail lub zwykły czytelnicy będą mogli przesyłać swoje opinie. Jeszcze raz gratuluję i pozdrawiam.”

 

Michał Maras

Uczeń klasy 6c

Szkoła Podstawowa nr 45

we Wrocławiu

 

 

  „Czasopismo EKONATURA jest rzadkim przykładem profesjonalizmu w tematyce ochrony środowiska, regionalizmu, ekologii i edukacji prozdrowotnej na naszym rynku wydawniczym czasopism. Charakteryzuje się ładną szatą graficzną i przejrzystym układem treści artykułów. Popularno-naukowy charakter czasopisma sprzyja czytelnictwu nawet mało wyrobionego czytelnika. Skłania do refleksji w tematyce ekologii. Artykuły w czasopiśmie informują w sposób profesjonalny o szeroko pojętej przyrodzie”

 

mgr Krystyna Stojanowska- Jurgielewicz

Biblioteka Pedagogiczna w Legnicy

 


  „Powoli mija czas , kiedy ludzie zajmujący się z pasją ekologią byli uznawani za nawiedzonych. Kiedy kilkanaście lat temu inżynier Ryszard Gruszczyński przedstawiał w publicznym radiu Wrocław tezę o wyższości produktów ekologicznych nad innymi reakcje były różne. Głównym argumentem przeciwników były zbyt wysokie koszty produkcji i sprzedaży żywności wolnej od chemii, a mało kto przeliczał to na korzyści zdrowotne. I tak traciliśmy szansę na wiodącą w tej dziedzinie rolę w Europie, a tacy ludzie jak inż. Gruszczyński, albo się poddawali, albo… Kiedy po latach dostałam zaproszenie na jubileusz Stowarzyszenia Ekonatura i konferencję „Przyczyny i skutki ocieplania się klimatu” z satysfakcją dostrzegłam podpis autora tego przedsięwzięcia, mojego dawnego współpracownika w historycznych już audycjach ekologicznych w radiu wrocławskim. Gratulując Ryszardowi Gruszczyńskiemu Redaktorowi Naczelnemu pisma „Ekonatura”, wytrwałości i konsekwencji zachęcam do jednoczenia sił w lansowaniu filozofii ekologicznej, bez której człowiek nie przetrwa. A wręczane przy okazji 5-lecia pisma „Ekonatura statuetki „Ekoprzyjaźni” są doskonałym hasłem wywoławczym do dalszych wspólnych działań. A zatem nigdy nie jest za wcześnie na edukację ekologiczną i jeśli coraz więcej ludzi będzie się troszczyć o instynkt samozachowawczy człowieka to obronimy życie.”

 

mgr Anna Piwowarska- Nasz

Miesięcznik ekologiczny „Biznes i Ekologia


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.