Laury Ekoprzyjaźni 2017 wręczone!

 


W dniu 16.05.2018 r. Stowarzyszenie Ekonatura już po raz dziesiąty miało przyjemność wręczyć nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz edukacji ekologicznej za rok 2017. Pomysłodawcą i autorem całego przedsięwzięcia, jak i poprzednich edycji, jest Prezes Stowarzyszenia i Redaktor Naczelny ogólnopolskiego miesięcznika ekologicznego Ekonatura, Pan Ryszard Gruszczyński.

Tradycyjnie, rozdanie nagród poprzedziła tematyczna konferencja pt. „Współczesne wyzwanie – Odnawialne Źródła Energii”.


                                                                                                          Laur Ekoprzyjaźni 2017 i Certyfikat

                                                                                                           Dyplomy Szczególnego Uznania

Trwająca cztery godziny uroczystość odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Auli Jana Pawła II. Przygotowania wymagały dużo wysiłku, zaangażowania oraz cierpliwości. Uczestnicy konferencji, w liczbie ok. 250 osób, po wpisaniu się na listę obecności, udali się do sali wykładowej.


                            Centrum organizacyjno – informacyjne Ekonatury

                                  Rejestracja uczestników konferencji 

Patronat honorowy nad uroczystością objęło Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, w skrócie KRUWOZ, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, a patronat medialny portale: ekologia.pl, dlastudenta.pl oraz Newsello.pl. W uroczystości wzięli udział Członkowie Wspierający, Kapituła Lauru, Przyjaciele Stowarzyszenia Ekonatura z różnych środowisk: autorzy artykułów, przedsiębiorcy oraz działacze na polu szeroko rozumianej ekologii. Na konferencji byli obecni również nauczyciele akademiccy, studenci, uczniowie wraz z opiekunami ze szkół we Wrocławiu: Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 14, Liceum Ogólnokształcącego nr X, Gimnazjum nr 23, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 71, Gimnazjum nr 28, Szkoły Podstawowej nr 58 oraz Szkoły Podstawowej nr 36. W wydarzeniu wziął również udział przedstawiciel ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy oraz osoby delegowane z Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

Konferencja wraz z Laurami Ekoprzyjaźni 2017, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wydarzenie uroczyście otworzyła Pani Ewa Swancar, witając wszystkich przybyłych gości, w imieniu organizatorów oraz gospodarzy. Pani Ewa miała przyjemność również prowadzić całe spotkanie.

                                                                                                    Prowadząca uroczystość Pani Ewa Swancar

Następnie głos zabrali prelegenci. Jako pierwsza wystąpiła Pani dr Monika Przybylska z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, która zaprezentowała temat pt.: „Uwarunkowania prawne rozwoju energii odnawialnej”. Pani Doktor w swoim wystąpieniu omówiła źródła prawa OZE, a następnie przedstawiła zakres i cele poszczególnych dyrektyw.

   

  Pani dr Monika Przybylska z Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych         Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pani Doktor wygłaszająca wykład pt: "Uwarunkowania prawne rozwoju energii odnawialnej"

Kolejno, Pan prof. dr hab. inż. Leszek Romański z Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w wykładzie „Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej”, omówił na wstępie procentowy udział poszczególnych nośników energii przy pozyskiwaniu energii z OZE. Następnie zostały przedstawione ciekawe rozwiązania technologiczne ze świata, dotyczące m.in. elektrowni lądowych i morskich.

Pan prof dr hab. inż. Leszek Romański z Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pan Profesor wygłaszający wykład pt: "Kierunki rozwoju energetyki odnawialnej"


Po dwóch pierwszych wykładach nastąpiła krótka 10 minutowa przerwa, podczas której przy kawie i herbacie zgromadzeni goście mogli podyskutować na tematy poruszane w pierwszej części prelekcji.

Podczas przerwy uczestnicy mieli możliwość wymiany poglądów na tematy poruszane podczas wykładów

                Uczestnicy konferencji przy archiwalnych numerach Ekonatury


Drugą część wykładów rozpoczął Pan dr Przemysław Bukowski z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który zaprezentował zebranym wykład pt.: „Transport ekologiczny – wybrane przykłady i rozwiązania”. Pan Doktor na początku przedstawił definicję transportu zrównoważonego. W dalszej części wykładu zostały zaprezentowane zalety i wady samochodów elektrycznych oraz wodorowych. Pan Doktor w swoim niezwykle interesującym wystąpieniu zwracał się do najmłodszych uczestników konferencji, zadając pytania dotyczące omawianego tematu. Uczniowie szkół podstawowych ochoczo odpowiadali, wykazując się dużą aktywnością i wiedzą z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Pan dr inż. Przemysław Bukowski z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Uczestnicy konferencji pt: "Współczesne wyzwanie - Odnawialne Źródła Energii"

W dalszej części, swoje wystąpienie, pt.: „Geotermia – przyszłość polskiego ciepłownictwa”, zaprezentował Pan dr inż. Przemysław Kobel z Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. 

Pan Doktor omówił temat zasobów energii geotermalnej oraz sposoby jej wykorzystania. Podczas prelekcji przedstawione zostały również perspektywy wykorzystania geotermii w celach ciepłowniczych w Polsce. 

Pan dr inż. Przemysław Kobel z Zakładu Niskoemisyjnych Źródeł Energii i Gospodarki Odpadami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Pan Doktor wygłaszający wykład pt: "Geotermia - przyszłość polskiego ciepłownictwa"


Część wykładową zakończył Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek z Instytutu Inżynierii Rolniczej wystąpieniem „OŹE – zalety i wady ich wykorzystania”.

Na początku swojej prelekcji Pan Profesor omówił podstawowe definicje związane z tematem OŹE, a następnie zaprezentował przegląd technik pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko.

Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Bieniek z Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

        Pan Profesor wygłaszający wykład "OŹE - zalety i wady ich wykorzystania"


Po części wykładowej nastąpiła kolejna przerwa, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli, m. in. zaopatrzyć się w archiwalne numery Ekonatury, wystawione przed salą konferencyjną w liczbie około 800 sztuk. Dla uczestników było również dostępne stoisko wystawiennicze Odnawialnych Źródeł Energii zorganizowane przez studentów OZE przy udziale Pana Profesora Leszka Romańskiego.

                              Archiwalne numery Ekonatury

                            Stoisko z wystawą Odnawialnych Źródeł Energii

Po przerwie rozpoczęła się druga część uroczystości - wręczenie Laurów Ekoprzyjaźni 2017 i Dyplomów Szczególnego Uznania.

Jak co roku, Kapituła Lauru na wniosek Zarządu i Redakcji Ekonatury, przyznała statuetki Laurów za rok 2017. Podczas obecnej edycji, wyróżnienia przyznano w kategorii III dla osoby indywidualnej, o wybitnych zasługach na rzecz ekologii,

Laury Ekoprzyjaźni 2017 zostały przyznane:

 

1. Panu Piotrowi Szyszko – specjaliście ds. pszczelarstwa

Pan Piotr Szyszko jest pszczelarzem zawodowym z Kanady, pracujący w największej pasiece prowincji Alberta, która liczy 15 tysięcy rodzin pszczelich.Pasjonat życia pszczół, które cały czas odkrywa na nowo. Oprócz pracy prowadzi również swoją małą pasiekę "Pasieka Bee Happy", która jest "odskocznią" od pracy zawodowej. Interesuje się ekologią w szerokim znaczeniu. W wolnych chwilach pisze artykuły m.in. do miesięcznika Ekonatura.

W imieniu Pana Piotra Szyszki statuetkę Lauru Ekoprzyjaźni odebrał Pan Łukasz Wyszkowski, który m.in. prowadzi pasiekę na dachu teatru Capitol we Wrocławiu.

Pan Łukasz Wyszkowski odebrał statuetkę z rąk Pana mgr Radosława Rzepeckiego Z-cy Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Laureata Lauru Ekoprzyjaźni 2010 oraz Super Lauru Ekoprzyjaźni z roku 2016

                         Pan Łukasz Wyszkowski wygłaszający przemówienie


2. Pani dr inż. Beacie Fornal-Pieniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Pani dr inż. Beata Fornal-Pieniak jest adiunktem w Katedrze Ochrony Środowiska na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w 2003 roku, na kierunku architektury krajobrazu ww uczelni. Podczas studiów magisterskich studiowała architekturę krajobrazu, w ramach programu Erasmus (6 miesięcy) w Wageningen (Holandia). W roku 2007 ukończyła studia doktoranckie w Katedrze Ochrony Środowiska na SGGW. Główne zainteresowania badawcze to rola parków dworskich w krajobrazie wiejskim, obszary chronione w Polsce i na świecie, walory przyrodniczo-kulturowe gmin dla potrzeb rekreacji, edukacja ekologiczna w ramach współpracy z przedszkolami, szkołami podstawowymi oraz średnimi, a także czasopismami popularnymi i naukowymi. Edukację prowadzi w języku polskim i angielskim, m.in. w ramach programu Erasmus +.

Pani dr inż. Beata Fornal-Pieniak odebrała Laur z rąk Pana prof. dr hab. inż. Leszka Romańskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Członka Kapituły, Laureata Lauru Ekoprzyjaźni 2012

              Pani dr inż. Beata Forna-Pieniak z Panem Łukaszem Wyszkowskim


Zarząd i Redakcja Ekonatury uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby ze środowiska naukowego, za włączenie się w misyjną działalność na rzecz edukacji ekologicznej. Wyróżnienia otrzymali:

1. mgr inż. Natalia Żurek z Uniwersytetu Rzeszowskiego

2. mgr Judyta Trzuskowska z Instytutu OZE w Kielcach

3. mgr Agata Cieszyńska z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

4. mgr Emilia Pawlina – Nauczycielka Przyrody, Biologii i Geografii w Szkole Podstawowej w Klebarku Wielkim (woj. warmińsko-mazurskie)

5. dr inż. Przemysław Bukowski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

                       Osoby wyróżnione Dyplomami Szczególnego Uznania

                     Laureaci nagród przyznawanych za edukację ekologiczną

Na zakończenie uroczystości, w imieniu wszystkich nagrodzonych, wystąpiła Pani dr hab. inż. Beata Fornal-Pieniak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, która podziękowała za tegoroczne wyróżnienia i podkreśliła, jak wiele satysfakcji daje praca na rzecz upowszechniania edukacji ekologicznej, wyrażając tym samym chęć kontynuacji współpracy z Redakcją miesięcznika Ekonatura.

Konferencja zakończyła się około godziny 14:00. Wierzymy, że całe wydarzenie, przyczyniło się do zwiększenia świadomości oraz zainteresowania tematem odnawialnych źródeł energii.

Pragniemy raz jeszcze pogratulować nagrodzonym i wyróżnionym oraz podziękować wszystkim gościom obecnym na uroczystości. Dziękujemy za Państwa wsparcie, dobre słowo i uznanie. Cieszymy się, że nasza praca jest przez Państwa doceniana. Dziękujemy również wszystkim wolontariuszom, którzy często bezinteresownie wspierają jakże ważną ideę ochrony środowiska oraz wszystkim zaangażowanym autorom i pracownikom naukowym, dzięki którym możemy realizować naszą misję, jaką jest edukacja ekologiczna.

                                                                           www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: Konferencja pt. Współczesne wyzwanie - Odnawialne Źródła Energii połączona z nadaniem oraz wręczeniem nagród - Laury Ekoprzyjaźni 2017, SUPER Lauru i Dyplomów Szczególnego Uznania.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 44 300 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 28 200  zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl