Laury Ekoprzyjaźni

Laury Ekoprzyjaźni 2014


W dniu 23 kwietnia br. Stowarzyszenie Ekonatura, już po raz siódmy, miało przyjemność wręczyć nagrody i wyróżnienia za działalność na rzecz edukacji ekologicznej w roku 2014. Trwająca kilka godzin uroczystość odbyła się tym razem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, w Auli Jana Pawła II. Tradycyjnie, rozdanie wszystkich wyróżnień poprzedziła wyjątkowa konferencja pt: „Gospodarka odpadami na rzecz ochrony środowiska”.

Trwająca kilka godzin uroczystość odbyła się i tym razem na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w Auli Jana Pawła II

Statuetki Lauru Ekoprzyjaźni 2014


Patronat honorowy nad uroczystością objęli:
Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pan Kazimierz Karolczak oraz Kolegium Rektorów 15 Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (KRUWOZ).


Konferencja pt: „Gospodarka odpadami na rzecz ochrony środowiska”

W ramach części konferencyjnej wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wysłuchać pięciu wykładów:

 • Pan mgr Radosław Rzepecki, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprezentował temat pt.: „Podstawowe zasady  prawa ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami” - źródła, zasady i podstawy prawne działalności z zakresu ochrony środowiska.
 • Pani dr hab. inż. Wiktoria Sobczyk, prof. nadzw. AGH w Krakowie wygłosiła wykład pt: „Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi” przekonując o konieczności prowadzenia działań edukacyjnych w celu wychowania kolejnych pokoleń w duchu poszanowania przyrody i jej ochrony przed degradacją.
 • Pan dr inż. Jan den Boer, który przedstawił wykład pt.: „Cykl życia produktu – racjonalna gospodarka odpadami opakowaniowymi” poruszył w nim niezwykle istotną kwestię właściwej oceny potencjału energetycznego odpadów opakowaniowych, ich wykorzystania i wpływu na środowisko.
 • Wykład pt. „Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie województwa dolnośląskiego – segregacja i recykling odpadów” zaprezentował gościom Pan prof. dr hab. Jerzy Bieniek, w którym przedstawił analizę systemu gospodarowania odpadami, w tym poziomu odzysku, recyklingu i wykorzystania, w szczególności na Dolnym Śląsku.
 • Część wykładową zakończył Pan dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. nadzw. UP we Wrocławiu, wystąpieniem pt.: „Ekoinnowacje i inwestycje środowiskowe w racjonalnej gospodarce odpadami" prezentując główne czynniki kształtujące innowacyjność rozwiązań technologicznych służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami.


Wśród wystawców prezentujących się przed salą wykładową obecni byli przedstawiciele:
"Aktualności Rolniczych" z Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodnizego we Wrocławiu.

         

                                        COŹE UP Wrocław                    

 

KONKURS

Ważnym wydarzeniem, a zarazem nowością tegorocznej uroczystości były wystąpienia oraz uroczyste wręczenie nagród zwyciężczyniom konkursu na reportaż „Dobre rady na odpady dla czystego środowiska”.
Wśród nagrodzonych znalazły się: Pani Paulina Miodyńska, studentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (I miejsce),
Pani Justyna Cichy, studentka AGH Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (II miejsce) oraz Pani Kamila Zakrzewska, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego (III miejsce).

Nagrodzone, po krótkiej prezentacji swoich zwycięskich prac, odebrały nagrody z rąk przedstawicieli Redakcji Ekonatury.

    


Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu "Dobre rady na odpady dla czystego środowiska"

Obecni na konferencji goście mieli okazję także zapoznać się pokrótce z wyróżnionymi pracami przygotowanymi w postaci plakatów i wywieszonymi na korytarzu przed salą konferencyjną.


Uroczystość wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni

Pomimo, że istnieją trzy kategorie nagrodzonych Laurem Ekoprzyjaźni, w tej edycji nie nominowano nikogo do nagrody
w kategorii I: dla wytrwałych zaufanych Członków Wspierających, wspomagających idee edukacji ekologicznej.

W kategorii II: dla instytucji wspierających edukację ekologiczną i ochronę środowiska Laur Ekoprzyjaźni 2014 otrzymali:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.
2. Telewizja TVN Style
3. Telewizja TVP Polonia

W kategorii III: dla osoby indywidualnej o wybitnych zasługach na rzecz ekologii, Laury Ekoprzyjaźni 2014 zostały przyznane:

1.  Pani mgr inż. Orinie Surmie -  z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w Szczecinie
2. Panu dr inż. Jackowi Kostuchowi – ekspertowi przyrodniczemu i absolwentowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
3. Pani dr inż. Annie Jamie - Rodzeńskiej– pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
4. Pani dr inż. Agnieszce Gołas – absolwentce Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
5. Panu mgr inż. Robertowi Frankowskiemu – absolwentowi Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
6. Pani dr Agnieszce Matłoce – pracownikowi naukowemu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Hipolita Cegielskiego
w Gnieźnie
7. Pani dr Agnieszce Wójcickiej z Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach


Laureaci II i III kategorii Laurów Ekoprzyjaźni 2014

Zarząd i Redakcja Ekonatury w porozumieniu z Kapitułą, uhonorowała również Dyplomami Szczególnego Uznania wybrane osoby
i instytucje za włączenie się w misyjną działalność na rzecz edukacji ekologicznej.

Dyplomy otrzymali:

 1. Pani mgr Magdalena Doniak z Uniwersytetu Łódzkiego
  2. Pani dr Barbara Poniedziałek z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  3. Pan dr Piotr Rzymski - Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
  4. Pani dr inż. Agnieszka Szparaga z Politechniki Koszalińskiej
  5. Pani dr Wiesława Ćwikła- Bundyra z Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie
  6. Pani dr Magdalena Broda z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  7. Pani mgr inż. Katarzyna Bychowiec z ZUTu w Szczecinie
  8. Pan mgr Seweryn Frasiński z Uniwersytetu Łódzkiego
  9. Pani mgr Izabela Kołodziejczyk z Uniwersytetu Łódzkiego
  10. Pan  mgr Tomasz Kopczewski z Uniwersytetu Łódzkiego
  11. Pani mgr inż. Katarzyna Kozłowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  12. Pani dr inż. Magdalena Górska- Czekaj z SGGW w Warszawie
  13. Nadleśnictwo Przemków
  14. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  15. Uniwersytet Łódzki


 

Osoby wyróżnione Dyplomami Szczególnego Uznania


SPONSORZY

                  

www.pieroth.com.pl                www.geotrade.pl                       www.mpwik.wroclaw.plPATRONAT MEDIALNY


            

        

 

www.wfosigw.wroclaw.pl 

Nazwa zadania: Konferencja pt: "GOSPODARKA ODPADAMI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA"
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 57.305 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 35.300 zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl 


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.