Wody opadowe

Konferencja

„Edukacja ekologiczna o kryzysie zasobów słodkiej wody oraz ekonomii w jej zagospodarowaniu - woda opadowa"
 

W dniu 5 listopada br. Stowarzyszenie Ekonatura, zorganizowało konferencję poświęconą tematyce zasobów, wykorzystania, a przede wszystkim retencjonowania wody.  Wydarzenie miało miejsce w sali konferencyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy ul. Chełmońskiego 37a.
Pomysłodawcą i autorem projektu był Prezes Stowarzyszenia i Redaktor Naczelny ogólnopolskiego miesięcznika Ekonatura Pan mgr inż. Ryszard Gruszczyński.


Zapisy Uczestników przy Centrum informacyjnym Ekonatury


Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Minister Środowiska Pan Maciej Grabowski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Marszałek Województwa Śląskiego Pan Wojciech Saługa. Patronatem medialnym objęły konferencję portale: ekologia.pl i ekohabitat.pl.

          
Patronaty honorowe

 
Patronaty medialne

W uroczystości wzięli udział Członkowie Wspierający, Kapituła Lauru Ekoprzyjaźni, Przyjaciele Stowarzyszenia Ekonatura z różnych środowisk: autorzy artykułów, naukowcy, przedsiębiorcy, posłowie, przedstawiciele władz samorządowych, a także leśnicy i działacze na polu szeroko rozumianej ekologii. Na konferencji byli obecni również nauczyciele akademiccy, studenci oraz uczniowie wraz z opiekunami z IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Oprócz Gości z Dolnego Śląska swoją obecnością zaszczycili nas głównie pracownicy naukowi z Uczelni z  Opola, Krakowa, Warszawy, Szczecina, Gdańska i Zielonej Góry. Łącznie ugościliśmy 220 osób wpisanych na listę uczestników.


  

Konferencja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Uroczystość była wspomagana również finansowo przez Członków Wspierających Ekonaturę.

Konferencję poprowadziła Pani Ewę Swancar, podczas gdy oficjalnego otwarcia, w krótkim przemówieniu, dokonał Prezes i Redaktor Naczelny Ekonatury Pan mgr inż. Ryszard Gruszczyński.

   

Konferencja obejmowała aż siedem tematycznych wykładów wygłoszonych przez specjalistów i praktyków w tematyce ochrony zasobów wodnych.


            Nasi prelegenci:

Jako pierwszy wystąpił Pan mgr inż. Stefan Bartosiewicz, emerytowany Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Swoim wykładem pt. „Racjonalna retencyjna gospodarka wodna” wprowadził On zgromadzonych na sali słuchaczy do tematu konferencji.
Pan Stefan Bartosiewicz starał się uświadomić wszystkim gościom, jak ogromne znaczenie ma retencja oraz jak ważną jest potrzeba szybkiego wprowadzenia zmian w zakresie prawodawstwa,zarządzania,planowania i wykonawstwa prac wpływających na obecny stan gospodarowania wodami w Polsce. Pan Dyrektor, będący wielkim miłośnikiem, nie tylko małej retencji, ale również orędownikiem budowy dużych zbiorników retencyjnych, zachęcał również zgromadzonych na sali do podjęcia działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych, poprzez stworzenie spójnego Narodowego programu „Małej Retencji”.
Kolejny z zaplanowanych na ten dzień wykładów pt. „Założenia i podstawy prawne w zakresie ochrony wód” zaprezentował Pan mgr Radosław Rzepecki, Zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Gdańsku.   W swoim wystąpieniu Pan Inspektor przedstawił źródła i podstawy prawne regulujące działalności z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód. Zwrócił m.in. szczególną uwagę na wąski i stanowczo niewystarczający zakres zagadnień tematycznych poruszanych przez ustawodawcę w obowiązujących przepisach, w omawianym zakresie oraz wskazał na obecność wątpliwości interpretacyjnych. Podkreślił przy tym rolę edukacji ekologicznej oraz jej wpływu na poprawę świadomości społeczeństwa.
Drugą część wykładów rozpoczął Pan dr hab. inż. Paweł Licznar, prof. PWr z Katedry Wodociągów i Kanalizacji, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej, wygłaszając wykład pt. „Portal Retencja.pl jako nowa filozofia retencji wód opadowych
w Polsce”.
  W swoim wystąpieniu Pan Profesor przekonywał o konieczności przeprowadzenia gruntownych zmian, w powszechnie wykorzystywanym obecnie, a mocno już przestarzałym warsztacie inżynierskim. Projekty bazujące na nieaktualnych danych pomiarowych
i uproszczonych, nieodpowiadających dzisiejszym możliwościom formułom, muszą ulec zmianie poprzez stworzenie spójnego systemu pomiarowo-obliczeniowego. Pan Profesor zaznaczył również w swoim wystąpieniu wspomnianą, także przez poprzednika Pana Stefana Bartosiewicza, konieczność wprowadzenia opłat za niewłaściwe wykorzystanie wód opadowych, które zasilałyby fundusze przeznaczone na wspieranie programów małej retencji.
Następnie wystąpiła Pani dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z wykładem pt. „Efektywne zatrzymywanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".    Podczas wystąpienia, Pani Doktor zwróciła uwagę zebranych na szereg rozwiązań technicznych, których wdrożenie umożliwiłoby realizację idei upowszechniania małej retencji wodnej, począwszy od poziomu ogródka przydomowego, a na osiedlowych zbiornikach wodnych kończąc. Goście konferencji mieli również możliwość zapoznać się bliżej z konkretnymi przykładami właściwych rozwiązań z omawianego zakresu, realizowanymi w Polsce oraz na świecie. Prelegentka nie omieszkała wspomnieć również o roli zielonych dachów w powstrzymywaniu odpływu wód opadowych, szczególnie w terenie zabudowanym, jak i o pozostałych funkcjach, jakie spełniać mogą tego typu rozwiązania w warunkach miejskich.
Kolejno wystąpił Pan mgr inż. Ryszard Majewicz z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z wykładem pt. „Dobre praktyki powstrzymywania odpływu wód opadowych na przykładach obiektów realizowanych na terenie RDLP we Wrocławiu".   Zwrócił On nie tylko uwagę na różnorodność interpretacji pojęcia małej retencji, ale również wskazał na szereg dobrych praktyk realizowanych na coraz większą skalę w ostatnich latach przez leśników. Podkreślił  przy tym znaczenie kompleksowego podejścia do problemu retencji, a szczególnie małej retencji oraz rolę wymiany wiedzy i doświadczeń niezbędnych dla realizacji założeń idei poprawy możliwości zatrzymywania wód w naszym kraju.
Pan dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw.UP z Instytutu Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawił następnie wykład pt. „Mała retencja w zróżnicowanych warunkach lokalizacji terenów rolniczych”.   Pan Profesor poruszył bardzo istotny problem odejścia od tradycyjnego modelu uprawy na rzecz upraw wielko powierzchniowych, obsługiwanych przez ciężki sprzęt rolniczy i konsekwencji, jakie przyniosły te zmiany z punktu widzenia racjonalnej gospodarki wodnej. Prelegent zwrócił w swym wystąpieniu uwagę zgromadzonych na konieczność zmiany w całym systemie agrotechniki i planistyki takich jak planowanie układów pól, wprowadzania zadrzewień śródpolnych, czy oczek wodnych, przeciwdziałanie erozji, czy stosowanie poplonów.
Wykład zamykający konferencję pt. „Techniczne oraz nietechniczne aspekty inwestycji gospodarki wodnej i melioracji wodnych na Dolnym Śląsku” wygłosiła Pani mgr inż. Joanna Gustowska, Dyrektor Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.   W swoim wystąpieniu Pani Dyrektor, wraz z Panią Elżbietą Jarosz (kierowniczką Oddziału w Lwówku Śląskim), przedstawiły słuchaczom krótką specyfikację działań podejmowanych w regionie, na rzecz poprawy retencji oraz ochrony przeciwpowodziowej. Panie wskazały m.in. na koniczność odbudowy zbiorników retencyjnych i modernizowania urządzeń melioracyjnych, a także przedstawiły przykłady wdrażania dobrych praktyk realizowanych w dorzeczu Odry. Pani Dyrektor podkreśliła ponadto znaczenie współpracy międzysektorowej w przygotowywaniu przyszłych i bieżących planów ochrony zasobów wodnych, niezbędnej dla osiągnięcia zamierzonych celów technicznych, społecznych jak i przyrodniczych.


Program konferencji przewidywał dwie przerwy, podczas których przy kawie i herbacie zgromadzeni goście mogli podyskutować, m.in. na tematy poruszane podczas wykładów oraz zaopatrzyć się w numery archiwalne Ekonatury.


Wszyscy obecni mieli również możliwość zapoznać się z tematycznymi posterami, zaprezentowanymi przed salą konferencyjną, wykonanymi przez Paną mgr inż. Maję Sędzik oraz Panią mgr inż. Justynę Pelc z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


  

  

Na zakończenie pragniemy po raz kolejny podziękować wszystkim gościom, biorącym udział w tym szczególnym wydarzeniu, a także naszym wykładowcom oraz wszystkim Patronom i Członkom Wspierającym. Dziękujemy również za każde słowo uznania i wdzięczności z Państwa strony.

Wierzymy, że niniejsza konferencja przyczyni się do zwiększenia oraz kształtowania świadomości oraz właściwych proekologicznych i prozdrowotnych postaw społeczeństwa oraz promocji edukacji środowiskowej wśród szerokiego grona jej odbiorców.


Już dziś zapraszamy również serdecznie na kolejną edycję Laurów Ekoprzyjaźni 7 kwietnia 2016 roku.
„Zielone płuca miast Dolnego Śląska” będą tematem konferencji towarzyszącej VIII edycji nadania oraz wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2015 oraz Super Lauru Ekoprzyjaźni.
Szanowni Państwo!
wszystkich zainteresowanych bezpłatnie udostępnioną publikacją "Środowiskowe aspekty gospodarki wodnej" zapraszamy do jej pobrania poprzez link:


drive.google.com/file/d/0B9b78gMuDxgLNHo2X1ktZUJtMGc/view
 

Konferencję objęli Patronatem medialnym:


    


 www.ekologia.pl                  www.ekohabitat.pl

 

Patronat Honorowy nad konferencją objęli:

  

  

 

www.wfosigw.wroclaw.pl 

Nazwa zadania: Konferencja pt: "Edukacja ekologiczna o kryzysie zasobów słodkiej wody oraz ekonomii w jej zagospodarowaniu - woda opadowa"
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 32.040 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 28.800 zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.