Konferencja pt. „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko a świadomość ekologiczna społeczeństwa’


W dniu 22 listopada 2017r. w sali wykładowej Instytutu Inżynierii Rolniczej Uniwersytety Przyrodniczego, odbyła się konferencja dotycząca zmian klimatu. Pomysłodawcą i autorem projektu był Prezes Stowarzyszenia i Redaktor Naczelny ogólnopolskiego miesięcznika Ekonatura Pan mgr inż. Ryszard Gruszczyński

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Pan Olgierd Geblewicz oraz Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Surowcowej Państwa, prof. Mariusz Orion Jędrysek. Patronatem medialnym objęły konferencję portale: ekologia.pl, dlastudenta.pl.

W uroczystości wzięli udział: Kapituła Lauru Ekoprzyjaźni, Przyjaciele Stowarzyszenia Ekonatura z różnych środowisk, autorzy artykułów, naukowcy, przedstawiciele władz samorządowych oraz działacze na polu szeroko rozumianej ekologii. Na konferencji byli obecni również nauczyciele akademiccy, studenci oraz uczniowie wraz z opiekunami ze szkół wrocławskich: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13, Zespołu Szkół nr 9, Szkoły Podstawowej nr 43, Zespołu Szkół Zawodowych nr 5, Zespołu Społecznych Szkół Integracyjnych „Amigo”, Technikum nr 15, Szkoły Podstawowej nr 36, Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego „Abor” oraz spoza Wrocławia: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, Szkoły Podstawowej nr 2 w Jeleniej Górze, Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Boguszowie-Gorcach, Szkoły Podstawowej im. Jana Wyżykowskiego w Krotoszycach. Łącznie frekwencja na konferencji wyniosła 280 gości.


Centrum organizacyjno-informacyjne Ekonatury

Uczestnicy konferencji

Konferencja została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uroczystość była również wspomagana przez Członków Wspierających Ekonaturę.

Nad przebiegiem wydarzenia czuwała Pani Ewa Swancar, która w imieniu Stowarzyszenia Ekonatura powitała przybyłych gości i omówiła program konferencji.


Prowadząca konferencję Pani Ewa Swancar

Numery archiwalne Ekonatury

Następnie głos zabrali poszczególni prelegenci.

Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski z Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pan Profesor w swoim wystąpieniu pt: Jakość wód naturalnych w czasie susz i powodzi” wskazywał na rolę jaką pełnią zasoby wodne w naszym życiu. W niezwykle interesujący sposób omawiał również kwestie związane ze zdolnościami retencyjnymi gruntu oraz skutkami suszy. Przedstawiona prelekcja wzbudziła ogromne zainteresowanie zgromadzonych na sali gości, którzy z dużą uwagą i skupieniem słuchali wykładu Pana Profesora .


Pan prof. dr hab. inż. Janusz Łomotowski

Pan Profesor wygłaszający wykład

Kolejny zaplanowany na ten dzień wykład pt: „Wpływ zmian klimatu na jakość wód naturalnych” zaprezentowała Pani dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak z instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Pani Doktor przedstawiła uczestnikom na jakie zmiany są narażone wody naturalne, pełniące funkcję odbiorników spływów z okolicznych terenów oraz omówiła problemy jakie się z tym wiążą. Podkreśliła również, że zapobieganie zanieczyszczeniom jest ściśle związane z racjonalizacją gospodarki wodnej oraz opracowaniem systemowych rozwiązań integrujących działania realizowane na terenie zlewni i w ekosystemach wodnych. Podczas wykładu zostały omówione metody naprawcze mające służyć redukcji zanieczyszczeń obszarowych.


Pani dr hab. inż. Ewa Burszta-Adamiak

Pani Doktor podczas wygłaszania referatu

Po dwóch pierwszych wykładach nastąpiła krótka 10-minutowa przerwa, podczas której przy kawie i herbacie zgromadzeni goście mogli przedyskutować tematy poruszane w pierwszej części wykładów oraz zaopatrzyć się w numery archiwalne Ekonatury


Uczestnicy konferencji

Rejestracja uczestników konferencji

Drugą część wykładów rozpoczęła Pani dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego, która wygłosiła wykład pt: „Przyczyny zmian klimatycznych w skali lokalnej i powstawanie miejskich wysp ciepła”. Podczas swojego wystąpienia Pani Doktor szczegółowo omówiła przyczyny i istotę powstawania miejskiej wyspy ciepła. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się również jakie są skutki tego zjawiska oraz jakie kroki można podjąć w celu jego ograniczenia.


Pani dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz

Pani Doktor omawiająca zjawisko miejskiej wyspy ciepła

Następnie wystąpił Pan dr Jacek Ślopek z zakładu Geoinformatyki i kartografii Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim wystąpieniu pt: „Możliwości zastosowania baz GIS do oceny powstawania miejskich wysp ciepła”, Pan Doktor przedstawił definicje teledetekcji oraz sposoby wykorzystywania danych z satelitów w analizie omawianego zjawiska. W dalszej części wykładu zgromadzeni na sali dowiedzieli się jak ważną rolę pełni system informacji geograficznej GIS, który stanowi narzędzie do gromadzenia, wizualizacji a przede wszystkim do przetwarzania danych przestrzennych, dających badaczom możliwość przeprowadzania kompleksowych analiz powstawania miejskich wysp ciepła .


Pan dr Jacek Ślopek

Pan Doktor wygłaszający wykład o systemach informacji geograficznej

Wykład zamykający konferencję pt: “Zielona infrastruktura obszarów miejskich jako element ograniczenia powstawania miejskich wysp ciepła” wygłosiła Pani dr inż. Ewa Walter z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Na początku swojego wystąpienia Pani Doktor przedstawiła ewolucję terenów zieleni na przestrzeni wieków od czasów starożytnych po współczesność. W dalszej części wykładu zostały omówione problemy dzisiejszych miast, takich jak przeludnienie, anomalia pogodowe, zaburzenia cyklu hydrologicznego, kryzys wodno-klimatyczny. Pani Doktor szczegółowo omówiła również korzyści wynikające z zielonej infrastruktury oraz podkreśliła jak ważna jest edukacja w tym zakresie.


Pani dr inż. Ewa Walter

Pani Doktor przybliżająca uczestnikom ewolucję terenów zieleni na przestrzeni wieków

Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim gościom, biorącym udział w wydarzeniu, a także naszym wykładowcom, Patronom, Członkom Wspierającym, Kapitule oraz wolontariuszom zaangażowanym w pomoc przy organizacji konferencji. Dziękujemy za każde słowo uznania z Państwa strony.

Wierzymy, że niniejsza konferencja przyczyni się do zwiększenia świadomości oraz właściwych postaw proekologicznych i prozdrowotnych wśród szerokiego grona odbiorców.

                                                                           www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: Konferencja pt. "Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko a świadomość ekologiczna społeczeństwa"

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 26 100 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 22 700  zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl