KONFERENCJA "CZYSTE POWIETRZE DOBREM KAŻDEGO CZŁOWIEKA"


W dniu 23 listopada br. w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się, konferencja pt: „Czyste powietrze dobrem każdego człowieka”, zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekonatura. Wydarzeniu towarzyszyła uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”. Pomysłodawcą i autorem projektu jest Prezes Zarządu i Redaktor Naczelny Ekonatury, Pan mgr inż. Ryszard Gruszczyński.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, natomiast patronat medialny: portal ekologia pl, dla studenta.pl oraz TVP 3 Wrocław.

W konferencji wzięli udział Członkowie Wspierający, Przedstawiciele Kapituły Lauru Ekoprzyjaźni, Przyjaciele Stowarzyszenia Ekonatura z różnych środowisk: autorzy artykułów, naukowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele władz samorządowych, studenci uczelni wyższych. Nie zabrakło również szkół, do których między innymi była kierowana konferencja. W Auli Jana Pawła II gościliśmy nauczycieli i uczniów ze szkół województwa dolnośląskiego.

Konferencja wraz z nagrodami dla laureatów konkursu, została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uroczystość była również wspomagana przez Członków Wspierających.

Wydarzenie uroczyście otworzyła Pani Ewa Swancar, witając wszystkich przybyłych gości. W imieniu Zarząd i Redakcji Ekonatury, Pani Ewa miała również przyjemność prowadzić całe spotkanie.


 

Po omówieniu programu uroczystości, ciepłymi słowami przywitał nas w imieniu Gospodarza, Prorektor ds. studenckich i edukacji prof. dr hab. inż. Józef Sowiński. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na działalność Ekonatury oraz tematy organizowanych przez nią konferencji, które wpisują się w program nauczania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podkreślił również wagę problemu jakim jest jakość powietrza atmosferycznego, zachęcając do wysłuchania prelekcji i pogłębiania wiedzy w dziedzinie szeroko pojętej ochrony przyrody.

Następnie głos zabrali prelegenci Instytutu Inżynierii Rolniczej UPWr.

Jako pierwszy wystąpił Pan prof. dr hab. Leszek Romański. W swoim wykładzie pt: „Jakość powietrza atmosferycznego a klimat, przedstawił źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza, omawiając podstawowe pojęcia, takie jak: efekt cieplarniany i dziura ozonowa. Pan Profesor zobrazował również, jak przedstawia się jakość powietrza w województwie dolnośląskim na tle innych regionów.

Kolejno, wykład pt: „Smog , jako zagrożenie dla czystego powietrza. Efekty smogu i sposoby przeciwdziałania”, zaprezentował Pan dr inż. Przemysław Bukowski. Pan Doktor w swoim niezwykle interesującym wystąpieniu zwracał się do najmłodszych uczestników konferencji, zadając pytania dotyczące swojego wykładu. Uczniowie szkół podstawowych ochoczo odpowiadali, wykazując się dużą aktywnością i wiedzą, nagradzaną brawami. Podczas swojej prelekcji, Pan Doktor przedstawił zagrożenia smogiem w Polsce i w Europie oraz wykazywał jak negatywny wpływ na nasze zdrowie ma zanieczyszczone powietrze.

W dalszej części konferencji temat: „Innowacyjne metody ochrony czystości powietrza” przedłożył Pan dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. nadzw. Pan Profesor w swoim wystąpieniu przekazał wszystkim uczestnikom wiedzę, na temat rodzaju i podziału zanieczyszczeń ze względu na stan skupienia i genezę ich powstawania. W dalszej części wykładu zostały przedstawione technologie i metody zabezpieczające przed nadmiernymi emisjami oraz zagadnienia związane z monitoringiem jakości powietrza.

Po trzech wykładach nastąpiła 15 minutowa przerwa, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli m.in. zaopatrzyć się w numery archiwalne Ekonatury, które były wystawione przed salą w ilości 800 sztuk. oraz zwiedzać stoiska wystawiennicze.

Wśród wystawców byli obecni przedstawiciele koła Odnawialnych Źródeł Energii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ponadto przed Aulą znalazła się wystawa wielkoformatowa. Zwycięzcy konkursu, przy tablicach z plakatami przedstawiającymi swoją działalność, przygotowali własne stoiska z pracami uczniów. Uczestnicy konferencji, mogli zobaczyć jak w doskonały sposób można wykorzystać zużyte materiały i odpady tworząc z nich piękne dekoracje i przedmioty wielokrotnego użytku.


Po przerwie rozpoczęła się kulminacyjna część uroczystości, na którą wszyscy
z niecierpliwością czekali, a mianowicie, wręczenie nagród i dyplomów dla laureatów konkursu „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami”.

Od dnia 1 marca br. do 18 października Redakcja Ekonatury prowadziła konkurs ekologiczny dla szkół i placówek edukacyjnych z regionu dolnośląskiego. Konkurs skierowany był do nauczycieli i młodzieży wszystkich typów szkół zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. Uczestnicy zgłaszający swój udział (nauczyciele lub uczniowie wraz z opiekunami) zobowiązani byli do przedstawienia, realizowanej w ramach własnej inicjatywy, działalności z zakresu edukacji ekologicznej. Do redakcji wpłynęło wiele prac, za które serdecznie dziękujemy. Redakcja Ekonatury była pozytywnie zaskoczona ilością inicjatyw ekologicznych prowadzonych przez placówki oświatowo-wychowawcze na terenie naszego województwa.

Prowadząca Pani Ewa Swancar zapoznała uczestników wydarzenia z dorobkiem edukacyjnym zwycięzców konkursu.

Laureatami konkursu „Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami” zostali:

III miejsce – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej

II miejsce – mgr Bożena Pudlis – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Olesnicy

I miejsce – mgr inż. Aldona Ochmańska – Szkoła Podstawowa w Miszkowicach


Następnie laureaci konkursu zaprezentowali swoją działalność za pomocą prezentacji multimedialnych.

Jako pierwsza wystąpiła Pani mgr Alina Zawadka z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudnej – koordynator i inicjator działań ekologicznych, przedstawiając szereg inicjatyw podejmowanych przez szkołę – laureata III miejsca. Uczestnicy uroczystości, dowiedzieli się m.in., że w ramach międzynarodowego Dnia Ziemi, najmłodsi uczniowie pisali „Listy do Ziemi” a ochotnicy z gimnazjum sprzątali las na terenie Rudna-Ciechanów. Na działce przy gimnazjum posadzono natomiast krzewy kwitnące.

Zespół Szkół w Rudnej co roku bierze ponadto udział w akcji sprzątania świata. W szkole codziennie segregowane są śmieci. Uczniowie wraz z nauczycielami zbierają również nakrętki w ramach akcji „pomagamy przez odkręcanie”.

W ramach edukacji ekologicznej w ZS w Rudnej przeprowadzone zostały specjalne lekcje np. z wolontariuszami pszczelarzami, którzy z zapałem przekazali wiedzę o hodowli pszczół. Dzieci miały również okazję odwiedzić pasiekę pszczół w Rudnej. Ponadto uczniowie wzięli udział w wielu ekologicznych wyprawach m.in. wybrali się na Skarpę Storczyków. Podczas wycieczki młodzież uczyła się rozróżniać drzewa po liściach i korze.

W czerwcu br. w szkole podstawowej odbyło się spotkanie uczniów klas I-VI z pracownikiem Centrum Szkolenia Psów, która przedstawiła dzieciom zasady bezpiecznych zachować w kontaktach z psami, prawidłowej opieki nad pupilami oraz zapoznała uczniów z rasami psów i ich przeznaczeniem.

Delegacja uczniów ze świetlicy szkolnej w dniu 20.06.2016r. uczestniczyła w pieszej wycieczce do schroniska dla zwierząt w Rudnej. Wcześniej w szkole odbyła się akcja zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających wschronisku. Ponadto co roku w październiku uczniowie wraz z nauczycielami zbierają karmę również dla dzikich zwierząt (kasztany, żołędzie, siano). Myśliwi z koła łowieckiego ”Szarak” w Grębocicach rozkładają ją w paśnikach zimą.

W dniu 10 czerwca 2016 w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół w Rudnej odbył się turniej przyrodniczo- literacki „Ziemia-nasza wspólna planeta”. Uczniowie nie tylko musieli wykazać sięwiedzą o Gminie Rudna, ekologii i literaturze , ich zadaniem było także zaprezentowanie doświadczenia przyrodniczego oraz recytacja utworu poetyckiego.

Pani mgr podkreśliła, że Szkoła w Rudnej od wielu lat współpracuje z WWF Polskai realizuje projekty we współpracy z tą organizacją. W tym roku uczniowie pod kierunkiem wychowawców świetlicy przygotowali kiermasz charytatywny - dochód z którego przeznaczyli między innymi na działania proekologiczne na rzecz zwierząt. ZS w Rudnej kontynuując współpracę z WWF polska przystąpił do projektu symbolicznej adopcji zwierząt, który ma na celu ratowanie ginącej przyrody i ochronę zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Podczas zajęć świetlicowych nauczycielki przedstawiły dzieciom ideęi cele projektu oraz wspólnie dokonano wyboru gatunku do wirtualnej adopcji. Dzieci większością głosów wskazały gatunek nie tylko występujący w Polsce, ale i przebywającym czasowo również na naszym terenie wybierając - WILKA.

Pani magister na koniec wymieniła nazwiska i serdecznie podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy wspierają działania na rzecz edukacji ekologicznej w ZS w Rudnej, skromnie podkreślając, że bez ich udziału nie udałoby zrealizować wszystkich zaplanowanych inicjatyw.

Następnie swoją pracę, zaprezentowała laureatka II miejsca Pani mgr Bożena Pudlis ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy. W swoim wystąpieniu Pani magister przedstawiła wiele aktywności na rzecz ochrony przyrody, które podejmuje wraz z uczniami. Jednym z nich jest systematyczna zbiórka baterii telefonów, płyt, ładowarek, ZSEE. Tematyka ta realizowana jest na lekcjach przyrody, godzinach wychowawczych w związku z akcjami np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi. Na terenie szkoły rozstawione są pojemniki, do których uczniowie wkładają surowce wtórne.

Inną ciekawą aktywnością przedstawioną przez Panią magister był pomysł stworzenia ekotrasy podczas realizacji projektu - ,,Oleśnica – moja mała ojczyzna”. Wspólnie z uczniami nauczycielka wybrała najciekawsze miejsca kulturowe i ekologiczne godne pokazania i zaprezentowania zarówno mieszkańcom Oleśnicy, ich okolic a także turystom i odwiedzającym. Głównym celem projektu była ochrona zasobów przyrodniczych oraz walorów turystycznych małych ojczyzn.

Z okazji Dnia Ziemi Pani mgr Bożena Pudlis zgłosiła szkołę do pisania „Listów do Ziemi”. Działanie to poprzedzone było lekcjami tematycznymina przyrodzie. W listach dzieci namawiały dorosłych do działań proekologicznych. W bieżącym roku uczniowie pisali na tematy związane z niską emisją.

Ponadto klasa VI A przygotowała przedstawienie-,,Zagrożenia w środowisku życia człowieka” . Był to panel dyskusyjnychemików, ekologów i lekarzy poświęcony problemom związanym z czystością powietrza, wody i gleby. Dyskusji poddano zagadnienia wpływu na życie jakie wywierają zanieczyszczenia oraz co możemy zrobić w celu ochrony naszej planety.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. jużpo raz czwarty w szkole odbyła się IV Oleśnicka Noc Przyrodników od godz. 16.00-22.00. Tematyka zajęć była bardzo różnorodna.Uczniowie uczestniczyli w warsztatach, wykładach i dyskusjach,prelekcjach, pokazach orazdoświadczeniach. Dnia 10 stycznia 2014 r. 35 uczniów szkoły uczestniczyło ponadto
w zajęciach podczas "Nocy Biologów" na Uniwersytecie Wrocławskim.

W ramach 23 edycji akcji „Sprzątania Świata”pod hasłem Podaj dalej…drugie Życie odpadów, promowano w szkole poszanowanie zasobów oraz efektywną segregację.
W związku z hasłem został ogłoszony w szkole dla uczniów klas IV-VI konkurs:,,Nadaj drugie życie odpadom” przez nauczycieli przyrody. Uczniowie wykonali bardzo dużą ilość przeróżnych a zarazem niesamowitychprac, które zostały umieszczone na terenie szkoły
w formie wystawy.

21 marca z okazji Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej

z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Janusza Korczaka odwiedzili niektóre oleśnickie zakłady pracy w ramach realizowanego przez przyrodników projektu ,,Oszczędzam energię-chronię klimat” Celem wycieczek było budzenie świadomości ekologicznej w zakresie oszczędzania energii oraz poznanie specyfiki pracy zakładów ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposoby oszczędzania energii w poszczególnych miejscach.

10 października br. w Szkole Podstawowej nr 6 w Oleśnicy, odbył się uroczysty apel
z okazji Dnia Drzewa. Na tle dekoracji, która przedstawiała jesienny nastrój, z bogactwem cudownych czerwonych dębów oraz ,,drzewka życzeń” uczniowie przekazali swoim koleżankom jak bardzo dużą rolę pełni drzewo w życiu człowieka. Poprzez prezentowane teksty, wiersze , inscenizację ,,Drzewo Twoim Przyjacielem” ukazali czym właściwie powinna być edukacja ekologiczna, kto powinien się nią zajmować, do kogo kierować przesłania i prośby o tematyce ekologicznej.

Na zakończenie wystąpiła laureatka I miejsca, Pani mgr inż. Aldona Ochmańska ze Szkoły Podstawowej w Miszkowicach

Od ponad 27 lat Pani Magister rozwija przedsięwzięcia proekologiczne wśród dzieci i młodzieży wiejskiej. Do prac społecznych na rzecz ochrony przyrody zangażowała nie tylko uczniów, ale również całą społeczność lokalną. Pani Magister w swoim wystąpieniu przedstawiła cały proces stworzenia i pielęgnowania przyszkolnego ogródka. Od nieużytku po zaczarowany, piękny ogród. Głównym celem projektu była edukacja w zakresie poznania fizjologii roślin, stosowania przyjaznych środowisku zabiegów ogrodniczych i zachowania bioróżnorodności upraw ziół i kwiatów. Pani mgr inż. Aldona Ochmańska potrafiła rozbudzić w młodzieży miłość do przyrody i zachęcić ją do ciężkiej pracy, którą wykonywali po zajęciach lekcyjnych. Proces ten był bardzo trudny, ale dzięki charyzmie nauczycielki udało się przekonać młodzież do działania. Aby przyciągnąć ptaki i owady do tego magicznego miejsca oraz poprawić jakość gleby posadzono młode drzewa oraz krzewy ozdobne. Przyjemnie było słyszeć, jak uczniowie pielęgnowali i dbali o każde posadzone przez siebie drzewko. Ogród warzywny zasilił z kolei stołówkę szkolną, dzięki czemu uczniowie mogli korzystać z bardzo tanich obiadów. Zabiegów pielęgnacyjnych oraz pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni przy szkole było wiele. Wszystkie plany i założenia udało się zrealizować dzięki ciężkiej pracy i nauczycielki, która w piękny sposób udowodniła czym jest miłość do przyrody. Pani Magister w swojej prezentacji podziękowała obecnemu na sali mężowi, podkreślając, że bez jego pomocy nie udałoby się jej osiągnąć zamierzonego celu. Uświadomiła nam tym samym, że miłość do przyrody, potrafi uszlachetnić duszę i przyciągnąć wartościowych ludzi, którym leży na sercu dobro przyrody i zdrowie przyszłych pokoleń.

Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim gościom obecnym na sali oraz nagrodzonym. Jesteśmy dumni, że Państwa ciężka praca z uczniami przyczyniła się do uwrażliwienia młodzieży na problemy środowiska naturalnego.

Wierzymy, że całe wydarzenie spowodowało zwiększenie świadomości odnośnie ochrony czystości powietrza, oraz zachęciło do podejmowania wielu działań na rzecz edukacji ekologicznej w bliskim kontakcie z przyrodą.

Już dziś serdecznie zapraszamy Państwa na kolejną konferencję pt: „Wpływ jakości środowiska na zdrowe żywienie człowieka” w ramach IX edycji nadania i wręczenia Laurów Ekoprzyjaźni 2016, Super Lauru Ekoprzyjaźni oraz Dyplomów Szczególnego Uznania, która odbędzie się 5 kwietnia 2017 roku również w Auli Jana Pawła II na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.                                                                            www.wfosigw.wroclaw.pl

Nazwa zadania: Konkurs ekologiczny dla szkół i placówek edukacyjnych województwa dolnośląskiego pt. "Pochwal się swoimi ekologicznymi osiągnięciami wraz z towarzyszącą konferencją "Czyste powietrze dobrem każdego człowieka"
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 26.010 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 23.400 zł
Forma dofinansowania: Dotacja
www.wfosigw.wroclaw.pl