Czasopismo

Czasopismo „Ekonatura”tworzone jest przez wysoko wykwalifikowany zespół pracowników naukowych, specjalistów w zakresie ochrony środowiska oraz rolnictwa ekologicznego, absolwentów kierunków przyrodniczych takich jak ochrona środowiska oraz architektura krajobrazu. Celem realizacji tego zadania jest zwiększenie świadomości ekologicznej, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, uczelnianej wśród nauczycieli i samorządów oraz wspieranie ekologicznych organizacji pozarządowych.

    Czasopismo „Ekonatura” zawiera treści edukacyjne na różnych poziomach z podziałem na poszczególne działy.1. Prawo ochrony środowiska 
znajomość oraz orientacja w ustawicznie zmieniającym prawie i procedurach prawnych, w tym z zakresu ochrony środowiska, jest konieczna dla świadomego dorosłego i młodego obywatela oraz urzędnika. Stosowanie przepisów prawnych i przestrzeganie prawa ułatwia „poruszanie się” w codziennym życiu. W tym dziale prezentowane są najnowsze, istotne zmiany  ustawowe z dziedziny ochrony środowiska. Prezentowane są bieżące wydarzenia związane ze współpracą z UE, Ministerstwem Środowiska, Marszałkami Województw w tym z Rzecznikami prasowymi NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Dział przedstawia również różne wydarzenia naruszające prawo z zakresu ochrony środowiska.

2. Zdrowie

- dział promuje zdrowy styl życia, ukazuje wyniki badań, wyjaśnia, w jaki sposób zanieczyszczenie środowiska wpływa na zdrowie ludzi i  zwierząt  oraz jak ważną rolę pełni profilaktyka prozdrowotna w zapobieganiu i minimalizowaniu chorób powodowanych szkodliwym działaniem otoczenia i współczesnej cywilizacji oraz złych nawyków.

3. Świat roślin
, zwierząt i grzybów 
- dział poświęcony jest faunie i florze, ciekawostkom z nimi związanymi oraz wpływom i zależnościom występującym w całym ekosystemie. Szczególnie prezentowany jest materiał w oparciu o badania naukowe i dociekający ważnych problemów środowiska szczególnie zwierząt podlegających ochronie.

 4. Rolnictwo ekologiczne 
- intensywna gospodarka rolna oraz wykorzystanie gospodarcze lasów zmusza do szukania alternatywy, jaką jest rolnictwo ekologiczne. W tym dziale promujemy sposób gospodarowania i produkcji żywności bez udziału pestycydów, herbicydów podczas ich uprawy, na rzecz metod biologicznych. Prezentujemy
 gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne oraz metody gospodarowania. Wskazujemy na całą gamę systemu ekorozwoju na wsi. Reportaże z gospodarstw ekologicznych. Promocja żywności produkowanej metodami ekologicznymi.

5. Najnowsze technologie 
– w tym dziale przedstawiane są prezentacje innowacyjnych rozwiązań i urządzeń przyjaznych środowisku, wykorzystujących, np. odnawialne źródła energii. Przedstawiamy innowacyjne  metody składowania odpadów, wtórne wykorzystanie surowców itp. Prezentowane są tu także najnowsze wyniki badań naukowych i doświadczalnych oraz ich wykorzystanie w ochronie środowiska.

6. Architektura krajobrazu 
– edukacja w tym zakresie ma na celu uwrażliwienie na problemy związane z krajobrazem, zarówno tym naturalnym, jak i sztucznym (miejskim, wiejskim). Dorobek sztuki ogrodowej jako dziedzictwa kulturowego, prezentacje ciekawych myśli naukowych i praktycznych związanych z przestrzenią zagospodarowaną przez specjalistów tej dziedziny. Szeroko rozumiana architektura krajobrazu jako nauka interdyscyplinarna obejmuje swym pojęciem nie tylko zagadnienia projektowania terenów zieleni, ale także ekologii, ochrony środowiska, planowania przestrzennego, a nawet turystyki. Ma za zadanie wykreowanie takiego środowiska życia, które odpowiada pojęciu zrównoważonego rozwoju, wprowadzając znak równości pomiędzy dorobkiem natury a dorobkiem człowieka. Odnosi się zarówno do przedsięwzięć planowanych takich jak kształtowanie, zakładanie nowych terenów zieleni, jak i utrzymywania założeń historycznych, zabytkowych. Dział ten przybliża szerokie spektrum oddziaływania tej dziedziny, stawiając nacisk na jej znaczenie w makro i mikro skali. Skala makro to m.in.: wpływ na kreowanie polityki środowiskowej. Skala mikro odnosi się np.: do kształtowania prywatnych niewielkich ogrodów. Poruszana problematyka może zatem nie tylko edukować, ale i inspirować do wprowadzania pewnych idei i porad w swoim własnym bezpośrednim otoczeniu.

7. Polska kraj przyjazny i zielony 
– dział ten poświęcony jest edukacji ekologicznej i promocji poszczególnych regionów Polski. Artykuły umieszczane w tym dziale zwiększają zainteresowanie turystów i inwestorów różnymi regionami w naszym kraju. Promujemy ruch rowerowy i działania na rzecz poprawy warunków jazdy na rowerze. Prezentujemy tajemnice Parków Narodowych i Krajobrazowych Polski, obszarów Natura 2000 oraz ciekawe zakątki, które warto zobaczyć.

8. Co słychać u Naszych Przyjaciół? 
– dział ten zaprasza do współpracy podmioty gospodarcze, instytucje, uczelnie, samorządy. Członkowie Wspierający stają się współodpowiedzialni za edukację ekologiczną i utrwalają dobre praktyki na rzecz ochrony środowiska. Są nośnikiem dobrego przekazania do innych podmiotów korzystających ze środowiska.PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.