Fragment statutu - Członkostwo

III.

Członkostwo

 

§ 8

Członkostwo w stowarzyszeniu może być: zwyczajne, honorowe, wspierające.

§ 9

Członkiem zwyczajnym lub honorowym może być każdy obywatel Polski, jak również cudzoziemiec akceptujący postanowienia niniejszego statutu.

§ 10

Członkiem wspierającym stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca cele stowarzyszenia.

§ 11

1. Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych stowarzyszenia dokonuje zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej zawierającej imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania.

2. Przyjęcia w poczet członków wspierających dokonuje zarząd w oparciu o oświadczenie
o przystąpieniu do stowarzyszeniu określające zakres deklarowanej pomocy.

3. Przyjęcia członków honorowych dokonuje zarząd poprzez mianowanie.

4. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu.

5. Decyzje zarządu w sprawie członkostwa podaje się pisemnie zainteresowanemu do wiadomości
w terminie 14 dni.

6. Założyciele stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku
o rejestrację stowarzyszenia stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

§ 12

1. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

1) brać udział w walnym zebraniu, a w razie zastąpienia walnego zebrania zebraniem delegatów - uczestniczyć w tym zebraniu z głosem doradczym;

2) wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia;

3) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami
i działalnością Stowarzyszenia, oraz oczekiwać informacji o sposobie ich załatwienia;

4) brać udział (na zasadach określonych przez organizatorów) w szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia;

2. Postanowienia ust. 1 pkt. 3 i 4 stosują się również do członków wspierających, ponadto członkowie ci mogą uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zebraniu (Zebraniu Delegatów).

§ 13

1. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:

1) troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia;

2) aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

3) stosować się do statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;

4) opłacać regularnie składki oraz w przypadku członków wspierających spełniać inne zadeklarowane świadczenia na rzecz Stowarzyszenia

2. Składkę miesięczną uchwala Walne Zebranie.

§ 14

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) śmierci członka;

2) wystąpienia ze Stowarzyszenia;

3) wykreślenia z listy członków;

2. Pozbawienia członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić, jeżeli członek nie spełnia obowiązków statutowych lub zalega z płatnością składek i mimo wezwania świadczenia tego nie spełnia.

3. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje zarząd Stowarzyszenia, od uchwały tej członek może się odwołać w ciągu 30 dni od jej doręczenia do Walnego Zebrania.


PONIŻSZY LICZNIK PRZEDSTAWIA ILOŚĆ WIZYT OD DNIA 1 LIPCA 2013 r.